logo
Computer Science and Engineering
Sr Name of Students Company Name Package
1 Akshay Budhalkar Esense It Pompeii 1.8
2 Sweta Dhore Esense It 1.8
3 Sharayu Bonde Esense It 1.8
4 Nikhil Pinjarkar Esense It Pompeii 1.8
5 Rahil Khan HCL 2
6 Pooja Umekar CMS Pompeii 3.5
7 Shubham Bobade Pompeii 3.5
8 Vaibhav Kshirsagar CMS 2.4
9 Karishma Sirsat Pompeii 3.5
10 Kiran Mehta Pompeii 3.5
11 Nitin Chopade CMS 2.4
12 Sharayu Ganokar CMS 2.4
13 Ashwini Murai Pompeii 3.5
14 Pranil Sarode CMS Pompeii 3.5
15 Shweta Kolte Pompeii 3.5
16 Lalit Virulkar CMS Pompeii 3.5
17 Faizan Khatib Pompeii 3.5
18 Rutuja Kaple Pompeii 3.5
19 Akshay Gobare CMS 2.4
20 Sadaf Gauhar Fahim Ahmad Ansari CMS 2.4
21 Lavkesh Guhe Pompeii 3.5
22 Dhiraj Ghagare Pompeii 3.5
23 Pooja Matre Pompeii 3.5
24 Ankit  Rawankar Pompeii 3.5
Electronics and Telicommunication
Sr Name of Students Company Name Package
1 Mr. Shubham D. Pachghare CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
2 Mr.Tanmay V.Sakhare CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
3 Mr.Abhishek C. Sawalkar CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
4 Miss.Ashwin S. Mahalle CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
5 Miss Tejswini Nichat CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
6 Mr. Shubham P. Khandare CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
7 Mr Aditya Awaghate CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
8 Mr.tushar Uagle CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
9 Mr.Chetan Thakare CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
10 Miss.Almas Sheikh CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
11 Miss Anupriya Fursule CMS IT SERVICES PVT.LTD 1.8 to 2.44
12 Miss .Rashmi Junghare Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
13 Shubham Khandare Pompeii TM technology, Mumbai 3.05
14 Abhishek Sawalkar Pompeii TM techno ogy,Mumbai,HC ,CMS 3.05
15 Mr.Sohel Sayad Pompeii TM techno ogy,Mumbai 3.05
16 Mr.Sumit jawarkar Pompeii TM techno ogy,Mumbai 3.05
17 Miss.Pallavi Lekurwale Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
18 Miss.Yojana Dawange Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
19 Mr.Shitij Kakade Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
20 Mr. Chatain Gandhi Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
21 Miss.Apurv Ital Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
22 Miss.Anjali Parekar Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
23 Mr.Jatin Sharma Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
24 Mr.Ashitosh Bhonde Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
25 Miss.Bhagyashri Sadawarte Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
26 Miss.Suvidha Dhoke Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
27 Mr.Pankaj ingale Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
28 Mr Akshay Nile Pompeii TM technology,Mumbai,HCL 3.05
29 Mr.Shubham Waseway Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
30 Mr.Rajat Gadhwe Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
31 Miss.Rani Mohan Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
32 Miss Sweety Bramhmankar HCL Talent care 2
33 Miss.Sneha Bakade Pompeii TM technology,Mumbai 3.05
34 Mr.vaibhav Khanzode Saransh Group 1.8
35 Mr.vipul Verma Saransh Group 1.8
36 Mr .Suraj Chambhare Saransh Group 1.8
37 Mr Prashik Bhagat HCL Talent care 2
38 Namrata Paulzagade V-Chip 2.5
Mechenical Department
Sr Name of Students Company Name Package
1 Piyush Gopalkrushna Chouvhan Shriram Transport Finance Company Limited (STFC) 2.16
Epic research pvt. Ltd, Indore 2.5
2 Tejas Sheshrao Bamnote Shriram Transport Finance Company Limited (STFC) 2.16
3 Shubham Udairaj Singh Shriram Transport Finance Company Limited (STFC) 2.16
Epic research pvt. Ltd, Indore 2.5
4 Prasad Bhagat Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
5 Nilesh Aghase Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
6 Virendra Kokane Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
7 Govinda Rathi Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
8 Shubham Mathurkar Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
9 Krupali Shriwas Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
10 Ankush Taiwade Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
11 Apoorva Kadu Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
12 Dipesh Burghate Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
13 Faizan Azhar Siddiqui Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
14 Mangesh Davkhare Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
15 Akashay Parate Pompeii™ Technologies Pvt. Ltd., Mumbai 3
16 Lokesh Sarode Epic research pvt. Ltd, Indore 2.5
17 Abhilash Deshmukh Epic research pvt. Ltd, Indore 2.5
18 Arshad Banva Epic research pvt. Ltd, Indore 2.5
19 Roshan Bedwal Epic research pvt. Ltd, Indore 2.5
DRGIT&R Amravati